Skip to content

COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING

Presenteer Jezelf Online - vertegenwoordigd door Dirkje Evers, en hierna te noemen 'Presenteer Jezelf Online', 'DE/PJO' of 'ik' - is een eenmanszaak, en is als volgt te bereiken:

Presenteer Jezelf Online
Dirkje Evers
Bachlaan 56
4102 BS  Culemborg
Kvk -nr: 54291542
BTW-nr: NL001454693B23

contactformulier
privacy @ dirkjeevers.nl (zonder de spaties)

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe DE/PJO jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

DE/PJO respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website presenteerjezelfonline.nl. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van DE/PJO. Wees je er dus van bewust dat DE/PJO niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Presenteer Jezelf Online.

PERSOONSGEGEVENS DIE DE/PJO VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam;
  • Bedrijfsnaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • Emailadres;
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek);
  • BTW-nummer (indien van toepassing).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DE/PJO VERWERKT
Ik verwerk géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via het contactformulier of via privacy @ dirkjeevers.nl (zonder de spaties), dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG DE/PJO PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens van jou verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van DE/PJO en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan mij verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

DoelGrondslag
Voor het afhandelen van jouw betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame;Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven of vanuit gerechtvaardigd belang.
Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Facebook Messenger, Skype, 24Sessions);Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten;Gerechtvaardigd belang.
Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte;Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.
Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving;Op basis van een wettelijke plicht.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ikzelf bijvoorbeeld) tussen zit.

BEWAARTERMIJNEN
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht of op basis van afspraken;
  • in elk geval niet langer dan een jaar ingeval er geen opdracht/overeenkomst is gesloten;
  • factuurgegevens worden, conform de wetgeving, 7 jaar bewaard.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
DE/PJO verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DE/PJO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS BUITEN EUROPA
De meeste gegevens die ik opsla worden opgeslagen op mijn computer en/of in de Cloud. Alle partijen waarbij ik gegevens opsla bevinden zich binnen Europa, of beschikken over een EU-US Privacy shield of een adequaatsheidsbesluit.

COOKIES
DE/PJO gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door DE/PJO in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier of via privacy @ dirkjeevers.nl (zonder de spaties). Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DE/PJO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent DE/PJO niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via het contactformulier of via privacy @ dirkjeevers.nl (zonder de spaties).

~Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 juni 2019 ~